Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Življenje človeka na Zemlji

Izberejo lahko učenci 8. razreda
Število ur 35 - 1 ura tedensko
Učiteljica Biserka Gavez

Izbirni predmet ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je na spoznavanju odnosa med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka na različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Učenci lahko predmet obiskujejo 1 leto.

Učenec bo:

razširil osnovno znanje o naravno-geografskih in družbeno-geografskih pojavih in procesih v svetu;
razširil prostorske predstave o svetu;
podrobneje spoznal načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim naravnim pogojem;
spoznal negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin in nevarnosti, ki ji h povzroča rušenje naravnega ravnovesja;
spoznal načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih ter načine in oblike varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije;
se učil poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče ter predlagati rešitve;
spoznal značilnosti, navade in način življenja ljudi na izbranih območjih sveta;
uril se v uporabi in razumevanju literature in drugih sodobnih informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij njihovih naravnih in družbenih razmer;
znal pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno in pisno predstaviti;
pridobil sposobnosti primerjanja, analiziranja in vrednotenja.

Vsebina:

narava in življenje ljudi v tropskem deževnem gozdu,
narava in življenje ljudi na monsunskih območjih,
narava in življenje ljudi v puščavskem in polpuščavskem svetu,
narava in življenje ljudi na polarnih območjih,
narava in življenje ljudi na potresnih območjih,
narava in življenje ljudi na vulkanskih območjih,
narava in življenje ljudi v gorskem svetu,
narava in življenje ljudi v Sredozemlju.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 8:46 |