Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Matematična delavnica II

Izberejo lahko učenci 8. razreda
Število ur 35 - 1 ura tedensko
Učiteljica Petra Šuman

Matematična delavnica II je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku.

Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Oblikujejo pozitiven odnos do matematike, razvijajo sposobnost opazovanja lastne matematične dejavnosti. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu naučil in seznanil z naslednjimi sklopi:

Zgodovina matematike

Poznati matematiko kot kulturni pojav , vedeti ,da se dojemanje in način ukvarjanja z matematiko skozi zgodovino spreminjata in tako se spreminja njen pomen.
Iskati vire in samostojno pridobiti informacije o matematiki iz različnih kultur.

Drugačna geometrija

poznati geometrijske like, telesa in njihove lastnosti (tangram, origami),
upodobiti geometrijske lastnosti likov in teles pri konstrukcijah iz raznih materialov,
uporabiti svoje geometrijsko znanje pri konstrukcijah z nadstandardnimi orodji (deščica, kozarec).

Geometrija s prepogibanjem papirja

konstruirati preproste geometrijske like s prepogibanjem papirja,
preveriti geometrijske lastnosti likov z rokovanjem materiala (s prepogibanjem papirja),
z geometrijskimi argumenti utemeljiti preprosto konstrukcijo s prepogibanjem papirja,
spoznati najosnovnejše o topologiji ploskev (ploskev, rob, ploskev, stran, dvostranske in enostranske ploskve).

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev.

Vsak učenec lahko obiskuje delavnico za osmi in deveti razred tudi če ni bil udeležen v predhodni matematični delavnici.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:39 |