Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Prednostne naloge OŠ Voličina

V šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali s stalnimi in že uveljavljenimi oblikami dela v razredu, ki temeljijo na procesnem pristopu izvajanja pouka in pridobivanju vseživljenjskih znanj.

Strokovnost dela bomo krepili:

na področju novih pristopov pri izvajanju pouka v vseh treh VIZ obdobjih,
z izboljšanjem kvalitete pedagoškega dela,
s poglobitvijo medsebojnega sodelovanja z lokalno skupnostjo,
v sodelovanju s starši.

Učitelji in vzgojitelji se bodo strokovno izpopolnjevali za vse novosti programa na študijskih skupinah in seminarjih.

Nadaljevali bomo z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti v naši šoli in vrtcu, s poudarkom na samoevalvaciji. Na osnovi razvojnega načrta šole bodo svoje razvojne načrte oblikovali aktivi.

Izdali bomo 10 številk Šolarčka. Nadaljevali bomo z načini in pristopi pri delu, ki smo jih pridobili z vključevanjem v različne projekte v zadnjih letih.

Naloge, ki izhajajo iz vizije oz. poslanstva razvoja OŠ Voličina, so:

spremljava preverjanja in ocenjevanja znanja,
razširjanje sodobnih metod in oblik dela na vse dejavnosti, ki jih izvajamo v šoli,
ureditev in oprema učilnic.

Vsebine in oblike LDN po usklajevanju in dopolnjevanju obravnavajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, svet staršev in svet šole. LDN sprejme svet šole na svoji septembrski seji.

Spremljanje uresničevanja LDN je zagotovljeno:

z opredelitvijo mesečnih nalog,
s sestanki vodstva šole z vodji aktivov,
z občasnimi sestanki vodstva šole s projektnimi timi,
z delovnimi sestanki,
z mesečnimi konferencami,
z ocenjevalnimi konferencami,
z načrtnim spremljanjem dela vseh podsistemov šole in vrtca, ki je zabeleženo v zapisnikih konferenc, delovnih sestankov, aktivov, timov in komisij.

Za spremljanje izvajanja LDN je odgovoren ravnatelj šole, ki vodi, povezuje, usklajuje, spodbuja in nadzira življenje in delo šole ter vrtca, obenem pa ugotavlja spremembe, dopolnitve in motnje v uresničevanju LDN.

OŠ Voličina bo v naslednjih letih nadaljevala s prizadevanji, da postane učeča se organizacija strokovnjakov, zato bomo spodbujali izobraževanja in se vključevali v razne projekte.
OŠ Voličina naj bi bila prepoznavna v okolju po svoji kvaliteti, drugačnosti in pestri ponudbi interesnih dejavnosti z željo po zadovoljitvi uporabnikov.
V šoli in v vrtcu naj bi vladala humanost v medsebojnih odnosih med vsemi udeleženci izobraževanja.
Šola in vrtec naj bi imela nadstandardne materialne pogoje za delo (opremljenost, didaktična sredstva).

Vodstvo šole in tudi zaposleni bomo skrbeli za:

odgovorno in strokovno zasedenost delovnih mest,
ustrezne materialne pogoje dela,
prijazen videz šole,
tehtno nabavo učne tehnologije,
stalno obnavljanje šole,
dobro sodelovanje s krajem in z društvi,
izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev,
spodbujanje dobrega dela v skupinah in razredih,
razvijanje timskega dela,
spodbujanje dela aktivov,
skrb za dobro klimo na šoli,
izboljšanje samopodobe učiteljev in učencev.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 5:31 |