Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Razvojni načrt

S pomočjo SWOT analize smo ugotovili, da so naša močna področja:

organizacija dela,
strokovnost učiteljev,
opremljenost šole.

Za obdobje 2019/20–2024/25 smo si zadali naslednje prioritetne cilje:

razvijanje izbranih vrednot pri učencih (strpnost, gibanje, skrb za okolje),
razvijanje spretnosti varne rabe interneta in digitalne pismenosti,
izobraževanje učiteljev za osebno rast.

Cilje bomo izpolnjevali pri pouku, z organizacijo posebnih dni, s šolskimi in z državnimi projekti ter s strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev.

Tekom šolskega leta bomo po potrebi izpopolnili Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Voličina.

Akcijski načrt razvojnega načrta OŠ Voličina za šolsko leto 2023/24

Prioritetna področja, ki jih razvijamo v obdobju 5 let (2019/20–2024/25):

razvijanje izbranih vrednot pri učencih (strpnost, gibanje, skrb za okolje),
razvijanje spretnosti varne rabe interneta in digitalne pismenosti,
izobraževanje učiteljev za osebno rast.

Cilj 1: Učenci bodo razvili izbrane vrednote (strpnost, gibanje, skrb za okolje)

Dejavnost Nosilec dejavnosti Udeleženci Čas izvedbe Merila
Priprava delavnice za učence Učitelj Učitelj, učenci, zunanji delavci Celo leto Število delavnic, opis delavnic (opis dejavnosti, vtisi, fotografije ipd.)
Priprava razrednega oz. skupinskega projekta Učitelj Učitelj, učenci, zunanji delavci Celo leto Število projektov, opis projekta (opis dejavnosti, vtisi, fotografije ipd.)


Cilj 2: Učenci bodo razvili spretnost varne rabe interneta in digitalne pismenosti

Dejavnost Nosilec dejavnosti Udeleženci Čas izvedbe Merila
Priprava delavnice za učence Učitelj Učitelj, učenci, zunanji delavci Celo leto Število delavnic, opis delavnic (opis dejavnosti, vtisi, fotografije ipd.)
Priprava projekta v ali izven razreda Učitelj Učitelj, učenci, zunanji delavci Celo leto Število projektov, opis projekta (opis dejavnosti, vtisi, fotografije ipd.)


Cilj 3: Izobraževanje učiteljev za osebno rast

Dejavnost Nosilec dejavnosti Udeleženci Čas izvedbe Merila
Izobraževanje učiteljev Učitelj, ravnatelj Učitelj, zunanji delavci Po programu Število udeležencev na izobraževanju
Medsebojne hospitacije Učitelj Učitelj, učenci Celo leto Število hospitacij, evalvacija opazovanega pouka

Akcijski načrt je priloga LDN šole. Septembra 2023 so akcijske načrte pripravili tudi strokovni aktivi. Akcijski načrti aktivov so priloga akcijskega načrta šole.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 6:57 |