Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Sodelovanje šole in vrtca z okoljem

Sodelovanje s starši

Sodelovanje, usmerjeno na otroka

Oddelčni in razredni roditeljski sestanki,
skupni pogovori staršev, otroka, razrednika, svetovalnega delavca, ravnatelja,
mesečne in tedenske govorilne ure pri vzgojitelju oz. razredniku in učiteljih posameznih predmetov,
telefonska obvestila in dogovori,
obiski na domu,
pisna vabila,
pregled in vpogled v izdelke otrok in učencev,
sodelovanje na posebnih dnevih, dnevih odprtih vrat ...
skupna srečanja staršev, otrok, učencev, vzgojiteljev, učiteljev ...

Sodelovanje, usmerjeno na vrtec in šolo

Vodenje interesnih dejavnosti, tečajev, akcij in drugih oblik dela na šoli,
sodelovanje v svetu staršev in svetu šole,
sponzorstva,
odprta vrata vrtca in šole,
skrb za razvoj vrtca in šole.

Želja vseh delavcev šole je, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo lahko samo tako spremljali otrokov napredek v šoli.

Roditeljski sestanki

Roditeljske sestanke organizirajo razredniki po potrebi, vendar vsaj trikrat v šolskem letu. V tem šolskem letu bodo roditeljski sestanki organizirani predvidoma na v urniku zapisane dneve.

Govorilne ure (mesečne) v popoldanskem času

Popoldanske govorilne ure bodo vedno ob torkih, in sicer načeloma od 16.00 do 17.00 za učence I. VIO, od 16.45 do 17.45 za učence II. VIO in od 17.30 do 18.30 za učence III. VIO. Govorilne ure bodo vedno vsak II. torek v mesecu, razen v meseca juniju, ko bo govorilna ura I. torek.

Govorilne ure (tedenske) v dopoldanskem času

Vsi starši se lahko pozanimajo za delo svojih otrok tudi v dopoldanskem času. Glej urnik govorilnih ur.

Pisna sporočila staršem

Ob koncu ocenjevalnega obdobja bodo starši pisno seznanjeni o otrokovem uspehu. Staršev 1. razreda ni potrebno pisno seznanjati z otrokovim uspehom ob koncu I. ocenjevalnega obdobja.

Sodelovanje s šolami in VVZ

Medšolska športna in druga tekmovanja,
medšolska kulturna in družabna srečanja,
obisk otrok iz vrtca v 1. razredu.

Sodelovanje z Zavodom za šolstvo

Sodelovanje učiteljev v študijski skupinah,
udeležba učiteljev na seminarjih.

Vključevanje v razne akcije

Pomoč ostarelim in invalidom,
čistilne akcije,
sodelovanje pri proslavah v kraju,
organizacija sprevoda mask po Voličini,
sodelovanje na tekmovanjih,
sodelovanje na prireditvah ob krajevnem prazniku,
zbiranje prostovoljnih prispevkov učencev v humanitarne namene.

Predstavljanje v tisku

Sodelovali bomo na natečajih (literarni, likovni),
izdali deset številk šolskega glasila Šolarček.

Povezovanje z drugimi ustanovami in službami

Prostovoljno gasilsko društvo Voličina,
Prostovoljno gasilsko društvo Selce,
Center za socialno delo Lenart,
Zavod RS za šolstvo OE Maribor,
Občina Lenart
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
druga društva v kraju,
Socialno varstveni zavod Hrastovec,
Športno društvo Voličina,
ZD - zobozdravstvena služba,
Zavod za zaposlovanje Lenart in Maribor,
OŠ, zlasti iz občine Upravne enote Lenart in sosednje,
odbor RK,
Župnijska karitas sv. Rupert v Slovenskih goricah,
Slovenska vojska in vojaška policija,
VDŽ Polž Lenart,
Vrtec Lenart,
Knjižnica Lenart,
Dom upokojencev Lenart in
Policijska postaja Lenart.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 7:48 |