Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Formativno spremljanje

Formativno spremljanje lahko razumemo kot drugačno filozofijo učenja in poučevanja. Lahko pa ga pojasnimo kot krovno besedno zvezo za didaktične pristope, ki – kot kažejo obsežne raziskave po svetu – prispevajo k odpravljanju zakoreninjenih in neučinkovitih praks ter stereotipov na področju učenja in poučevanja.

Dolgo je veljalo, da je pri učenju in poučevanju ključnega pomena povratna informacija, ki jo učencem posreduje učitelj. Nova spoznanja kažejo, da so dosežki boljši, če povratno informacijo prejme tudi učitelj od učenca. Poudariti je potrebno tudi, da je kakovost povratne informacije bistvenega pomena.

V pedagoški praksi v preteklosti je bilo pogosto poudarjeno predstavljanje ciljev, ki so v učnih načrtih zapisani za učitelja. Danes je v ospredju predstavljanje osmišljenih namenov učenja.

Glavni cilj formativnega spremljanja je v razredu opaziti vsakega učenca, spremljati njegov napredek in učencem učni proces čim bolj osmisliti. Poznamo 5 glavnih elementov formativnega spremljanja:

nameni učenja in kriteriji uspešnosti,
dokazi,
povratna informacija,
samovrednotenje,
preverjanje predznanja.

Tudi v tem šolskem letu bomo v šoli nadaljevali in krepili delo na tem področju.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 12. 4. 2024, 15:48 |