Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. Poglobljene in razširjene vsebine ter različne metode dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogočajo doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Dopolnilni pouk

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci laže usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, ki bo objavljen v septembru.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 7:36 |