Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Organiziranost

Šolski okoliš

Šolski okoliš sestavljajo našteti kraji in vasi: Spodnja Voličina, Zgornja Voličina, Dolge Njive, Selce, Rogoznica, Straže, Črmljenšak, Zavrh, Nadbišec in Gradenšak.

Učni prostor za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela

Učenci bodo med šolskim letom v skladu s cilji učnih načrtov obiskali različne zunanje institucije oz. bodo zunanji izvajalci v sodelovanju z razredniki izvedli pouk v šoli.

Določene cilje, načrtovane z letno pripravo, bodo učenci usvajali v bližnji okolici šole v skladu z letnim delovnim načrtom. Tako se bodo posamezni učni sklopi oz. učne ure izvajale na naslednjih površinah v okolici šole: travniki, dvorišče dvorca Štralek, bližnja naselja, bližnje kmetije, mlaka, ribnik, gozd, polje, Učni vrtovi sv. Ruperta, dvorana kulturnega doma, sadovnjak, poljska cesta, Športni park Voličina, parkirišča v okolici šole, potok, dvorišča pred vhodom v šolo. Pouk bo pri teh urah potekal v skladu s sprotnim in z letnim načrtovanjem.

Vzgojno-izobraževalni proces bo prilagojen potrebam in napredku učencev, vremenskim razmeram ter priporočilom MVI, v skladu s tem bodo LDN s priloženimi letnimi pripravami prilagojeni, kar bo sproti označeno in argumentirano.

Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja (Marko Arnuš, Srečko Malek in David Maguša), 5 predstavnikov šole (Mateja Karneža - predsednica, Brane Lazič, Petra Munda, Petra Cvikl Marušič in Jelka Lešnik - predstavnica vrtca) in 3 predstavniki staršev (Monika Mlinarič - podpredsednica, Natalija Poštrak in Mitja Grajfoner - predstavnik vrtca).

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Program dela

Pouk na šoli izvajamo po veljavnih učnih načrtih in v skladu s smernicami za delo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in letnim delovnim načrtom šole v obsegu predmetnika.

Pohvale, priznanja, diplome

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti. Ravnatelj na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta podeljuje nagrade (knjižne in druge) učencem, ki so se posebej izkazali.

Fotokopiranje

Sodobne oblike dela v šoli zahtevajo veliko število delovnih listov in drugih fotokopij. Starši prispevajo v tem šolskem letu 3,00 € za vse fotokopije učnega gradiva, ki ga bo otrok dobil v šoli. Znesek bomo zaračunali oktobra 2023.

Zdravstveno varstvo

Za učence 2. a, 2. b, 4. a, 6. a, 6. b in 8. a so organizirani sistematični zdravstveni pregledi v Zdravstvenem domu Lenart, za nekatere izmed njih tudi cepljenje. Učence bodo v zdravstveni dom spremljali starši.

Skupnost učencev

Učenci so organizirani v razredne skupnosti, ki sestavljajo šolsko skupnost. Najvišji organ skupnosti učencev je parlament učencev. Mentorica skupnosti učencev šole je Mateja Karneža.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 7:04 |