Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Šola

Organiziranost naše šole.

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Organiziranost

Šolski okoliš

Šolski okoliš sestavljajo našteti kraji in vasi: Spodnja Voličina, Zgornja Voličina, Dolge Njive, Selce, Rogoznica, Straže, Črmljenšak, Zavrh, Nadbišec in Gradenšak.

Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja (Marko Arnuš, Srečko Malek in David Maguša), 5 predstavnikov šole (Mateja Karneža - predsednica, Dani Sajtl, Petra Munda, Ksenija Trinko in Jelka Lešnik - predstavnica vrtca) in 3 predstavniki staršev (Doroteja Oberlajt - podpredsednica, Aljaž Kapun in predstavnica vrtca).

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Program dela

Pouk na šoli izvajamo po veljavnih učnih načrtih in v skladu s smernicami za delo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in letnim delovnim načrtom šole v obsegu predmetnika.

Pohvale, priznanja, diplome

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti. Ravnatelj na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta podeljuje nagrade (knjižne in druge) učencem, ki so se še posebej izkazali.

Fotokopiranje

Sodobne oblike dela v šoli zahtevajo veliko število delovnih listov in drugih fotokopij. Starši prispevajo v tem šolskem letu 3,00 € za vse fotokopije učnega gradiva, ki ga bo otrok dobil v šoli. Znesek bomo zaračunali oktobra 2020.

Zdravstveno varstvo

Za učence 1. a, 3. a, 6. a, 6. b in 8. a razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi v Zdravstvenem domu Lenart, za nekatere izmed njih tudi cepljenje. Učence v zdravstveni dom spremljajo starši. Glede na razpored pridejo po otroka k pouku in ga po končanem pregledu pripeljejo nazaj v šolo.

Skupnost učencev

Učenci so organizirani v razredne skupnosti, ki sestavljajo šolsko skupnost. Najvišji organ skupnosti učencev je parlament učencev. Mentorica skupnosti učencev šole je Mateja Karneža.

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 24. 11. 2020, 9:37