Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Podaljšano bivanje

V šoli imamo organizirane tri oddelke PB (štiri skupine) za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo, če starši ali skrbniki pridejo ponj osebno.

Adobe Acrobat dokument Brošura OPB

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno - izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

sprostitveno dejavnost
prehrano
samostojno učenje
ustvarjalno preživljanje časa

Vsaka traja približno 50 minut.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno - izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno - izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Sprostitvena dejavnost

Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas takoj po pouku oziroma kosilu, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči, ter po samostojnem učenju. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu - od športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka. Tem dejavnostim je namenjeno okoli 100 minut ali več na dan. Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom kaj lahko delajo.

Učenci:

razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot nujni element zdravega načina življenja;
zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri;
se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, razvijajo domišljijo;
širijo izkušnje s področja narave, kulture, umetnosti.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

Kot pove že samo ime, je ta čas posvečen aktivni sprostitvi, ki pa ima določen cilj in je namenjena razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih razvoja osebnosti. Učenci izdelujejo različne izdelke (likovne, literarne ...), se igrajo različne igre, pripravljajo predstave, delavnice itd. Tem dejavnostim je vsakodnevno posvečeno od 50 do 100 minut časa, seveda glede na spočitost in motivacijo učencev.

Učitelj tedensko načrtuje aktivnosti za posamezne dejavnosti, vendar njihovo izvajanje prilagaja učencem. Prav tako prilagaja vrstni red dejavnosti, razen samostojnega učenja, ki načeloma poteka vsak dan ob istem času.

Učenci:

razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih;
razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje in osebni razvoj;
se naučijo izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese;
se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela in jih v obliki predstavitev in razstav prikažejo tudi drugim.

Prehrana

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo (po pouku) in malico (ob 14.45). Poudarek je predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane.

Učenci:

se učijo pri jedi primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor;
se seznanijo z bontonom pri jedi;
spoznajo pomen higienskih navad (umivanje rok pred obrokom, čiščenje zob po obroku);
spoznavajo različne vrste živil, zdravo prehrano;
razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja;
naučijo se pripraviti mizo in enostaven obrok, analizirajo šolske obroke.

Samostojno učenje

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Po priporočilih strokovnjakov naj bi mu pripadalo 50 minut. Po potrebi se čas lahko podaljša, nikakor pa ne bi smelo biti podaljšano bivanje namenjeno samo tej dejavnosti. Učenci naj bi utrdili, poglobili in razširili znanje, ki so ga dobili dopoldne in se navajali na samostojno opravljanje domačih nalog: pišejo domače naloge, berejo, učitelj pa pripravi tudi dodatne naloge in druge zanimive vsebine. Če učencem ne uspe narediti domače naloge, se je lahko ponovno lotijo po sprostitvenih dejavnostih ali pa jo naredijo doma.

Posebno pozornost naj bi učitelji posvečali učencem z učnimi težavami, jim pomagali pri domačih nalogah, po potrebi še enkrat razložili snov.

Učenci:

povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na pouk;
se učijo uporabljati učbenike in različne vire (slovarje, priročnike, literaturo v knjižnici);
se učijo znanje predstaviti drugim: pripovedovati, dokazovati, argumentirati, vizualno prikazati;
se učijo nuditi učno pomoč ali jo poiskati;
se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 12. 4. 2024, 16:31 |