Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Strateško načrtovanje

Izhaja iz poslanstva, ki izpostavlja cilje in potrebe za uresničevanje vizije.

Ena najpomembnejših nalog vodje v šoli je skrb za razvoj sodelavcev. Razvoj posameznika poteka kot del skupnih prizadevanj za večjo kvaliteto šole in odnosov v njej - kot uresničevanje vizije sistematičnega osebnega in poklicnega razvoja slehernega posameznika.
Pouk bo potekal tako, da bo uresničeval zahteve učnih načrtov in pripravljal učence na nadaljnje šolanje. Strokovni delavci šole bodo v vsakem učencu posebej iskali njegove sposobnosti in jih razvijali. Delo strokovnih delavcev bo timsko.
Učenci in učitelji bodo razvijali pozitivno samopodobo, čustveno inteligenco, radovednost, zdravo ambicioznost in urili socialne spretnosti.
Udeležencem izobraževanja bo šola zagotavljala osnovne potrebe (fiziološke, po varnosti, pripadnosti in sprejetosti), da se bodo lahko posvetili delu za zadovoljevanje višjih potreb (samospoštovanje, samopotrjevanje).
Z odnosom do staršev bo šola le-te vpela v svoje delo in v njih našla sooblikovalce dodatnega programa ter pri njih našla zaveznike pri svojem predvsem vzgojnem delu.
Vodstvo šole si bo prizadevalo, da izboljša materialne pogoje.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 5:41 |