Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Matematična delavnica III

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 - 1 ura tedensko
Učiteljica Petra Šuman

Matematična delavnica III je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku.

Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu naučil in seznanil z naslednjimi sklopi:

Diofantske enačbe in aritmetične uganke

prepoznati (linearne) diofantske enačbe in jih razlikovati od ostalih navadnih enačb,
rešiti preprosto diofantsko enačbo s smiselnim poskušanjem,
iz besedilne naloge izluščiti diofantsko enačbo,
sestaviti besedilno nalogo o odnosu med celoštevilskimi količinami.

Telesa in prostori

prepoznati in poimenovati pravilna telesa,
ob modelu opisati zahtevnejša telesa (pravilna, arhimedska telesa),
ob modelu izdelati mrežo zahtevnejših teles,
primerjati lastnosti mreže z lastnostmi teles (ugotoviti, da iz dane mreže ni mogoče sestaviti danega telesa).

Matematika šifriranja

prepoznati postopke šifriranja (zamenjava črk, ciklične zamenjave črk),
matematično obravnavati preproste načine šifriranja,
poznati pomen šifriranja in zahtevnost šifriranja in zahtevnost dešifriranja sodobnih načinov dešifriranja.

Fraktali

prepoznati samopodobnost likov (fraktalov),
izdelati zaporedje oblik, ki vodijo v fraktal,
v zaporedjih prepoznati konvergentnost, periodičnost, kaotičnost,
poznati zglede fraktalnih oblik v naravi.

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev.

Vsak učenec lahko obiskuje delavnico za osmi in deveti razred tudi če ni bil udeležen v predhodni matematični delavnici.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 7:32 |