Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Gledališki klub

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učiteljica Petra Munda

Izbirni predmet Gledališki klub izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in elementi ter celota in gledališke predstave.

Cilji izbirnega predmeta:

Učenci s pomočjo učitelja in glede na individualne sporazumevalne zmožnosti:

pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja krajših dramskih besedil ter obiskovanj gledaliških predstav,
si oblikujejo stališča za prepoznavanje kvalitetne predstave (vzgoja gledališkega občinstva),
ob branju domačih in tujih krajših dramskih del in gledanju predstav razvijajo osebnostno in narodno identiteto,
razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete),
spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti,
sprejemajo besedila in predstave in jih s pomočjo učitelja vrednotijo,
s pomočjo učitelja pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah,
s pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini.
berejo krajša besedila slovenske in tuje mladinske dramatike, spoznavajo zgradbo dramskega besedila,
s pomočjo učitelja dramsko besedilo razčlenjujejo,
s pomočjo učitelja pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil,
udeležujejo vaj ter sproščeno improvizirajo besedila,
ogledajo si predstavo/-e, se o njej/njih pogovarjajo in jih skušajo vrednotiti,
spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka, tj. gledališko komunikacijo in njeno aktualnost (igralci - predstava - skupinski gledalec),
razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru.

Predviden je ogled gledališke predstave. (Stroške krijete starši.)

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 15:26 |