Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Likovno snovanje II

Izberejo lahko učenci 8. razreda
Število ur 35 - 1 ura tedensko ali blok ura na 14 dni
Učitelj Brane Lazič

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE II dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

likovni prostor,
vidno (vizualno) ravnotežje,
gibanje točke in črte,
glasbo kot likovni motiv,
umetniško grafiko,
uporabno (industrijsko) grafiko,
umetnost oblikovanja prostora,
scenski prostor.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovnoustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Izbira izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE II ni vezana na predhodno izbiro izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE I.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:11 |