Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Raziskovanje domače okolice

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učiteljica Tamara Hodžar

Raziskovanje domače okolice se povezuje s predmetom Naravoslovje v 7. razredu in Biologija v 8. in 9. razredu osnovne šole. Je nadgradnja biologije in spada v naravoslovno področje.

Splošni cilji predmeta

Učenec pri predmetu:

poglobi, razširi in nadgradi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu
poveže teorijo s prakso
spozna terenske in eksperimentalne metode dela
spozna in poglobi spoznanje o nujnosti sonaravnega bivanja
poglobi spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej
poveže biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na biološkem znanju
poglobljeno spoznajo načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka
izoblikuje pozitiven odnos do narave

Operativni cilji predmeta

Učenec pri predmetu:

seznani se z naravnimi viri pitne vode v svoji okolici
spozna naravno dediščino svoje okolice
seznani se z načini ogrožanja ekosistemov v svoji okolici
spozna preventivne ukrepe za zaščito ekosistemov
seznani se z globalnimi ekološkimi problemi ( kisel dež, segrevanje ozračja, ozonska luknja, klimatske spremembe)

Pouk pri predmetu je usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno). Učenci s terenskim in raziskovalnim pristopom raziskujejo konkretno domače okolje. Učenci se naučijo na osnovi praktičnega dela na terenu, izdelati poročilo in poročati o svojem delu. Pri tem upoštevajo pravila varnega in etičnega dela z živimi bitji. Pripravijo tudi razstave in predavanja za sošolce in starše v projektu Ekošola.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:48 |