Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Retorika

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 - 1 ura tedensko
Učiteljica Ksenija Trinko

Retorika, tudi govorništvo, je veščina (spretnost oz. tehnika) govorjenja. Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta v 9. razredu je učence in učenke seznaniti na le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, oblikami prepričevanja, strukturacijo govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanje med dobrimi in slabimi argumenti.

Cilji izbirnega predmeta:

Učenci in učenke spoznavajo, kaj je retorika.
Učenci in učenke spoznavajo, zakaj se je koristno učiti retorike.
Učenci in učenke spoznavajo etiko dialoga/dvogovora.
Učenci in učenke spoznavajo, kaj je argumentacija.
Učenci in učenke spoznavajo razliko med dobrimi in slabimi argumenti.
Učenci in učenke s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore.
Učenci in učenke spoznavajo, kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev).
Učenci in učenke spoznavajo nastanek in zgodovino retorike.
Učenci in učenke se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč.
Učenci in učenke se (na)učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Učenci in učenke zato s posebno pozornostjo razvijajo osnovne sporazumevalne spretnosti poslušanja in govorjenja, branja in pisanja v različnih govornih položajih. Razvijajo sposobnost samostojnega in suverenega govornega nastopanja, sposobnost jasne, logične predstavitve misli, sposobnost sprejemanja in razumevanja sporočil, njihovega analiziranja in vrednotenja.

Poučevanje retorike ima namen učence in učenke naučiti predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri vseh drugih šolskih predmetih, nadaljnjem izobraževanju in v življenju na sploh.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 5:43 |