Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Šolsko novinarstvo

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učiteljica Ksenija Trinko

Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet Slovenščina, izvaja se v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostenega jezika.

Predmet se navezuje na izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter uredništev šolskih glasil. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu z besedili učenci dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil. Opazujejo jezik in slog teh besedil.

Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalne dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja, stilistike in slovstvene folklore.

Cilji predmeta:

Učenci razvijajo sposobnost za vse štiri sporazumevalne dejavnosti.
Učenci razvijajo sposobnost izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku.
Učenci utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika.
Učenci poglabljajo jezikoslovne pojme.
Spoznavajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja.
Kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev.
Prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev.
Tvorijo raznolika informativna (vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju) in interpretativna (komentar, članek, oceno) publicistična besedila.
Ustvarjajo šolski časopis.
Objavljajo svoje prispevke v šolskem časopisu, mladinskem tisku in se odzivajo na razne slovstvene razpise.
Proučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne govorice.
Spoznavajo slovstveno folkloro.

Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. in 9. razredih osnovne šole. Namenjena mu je ena ura pouka tedensko, to je 35 ur letno, oz. 32 ur v 9. razredu.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:41 |