Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Nemščina I

Izberejo lahko učenci 7. razreda
Število ur 70 - 2 uri tedensko
Učiteljica Irena Zgaga

Za učenje nemščine kot izbirnega predmeta se lahko odločijo tisti učenci, za katere pomeni ta izbor učenje že drugega tujega jezika. Nemščina je triletni predmet, to pomeni, da se izvaja v 7., 8. in 9. razredu.

Z učenjem nemščine lahko učenec začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so pomembne najprej zaradi neposredne uporabnosti za učence, pozneje pa za njihovo poklicno in nenehno izobraževanje, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju oz. za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. Ta postaja izrazitejša v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja, v katerem posameznik postaja vse pomembnejši partner v sporazumevanju.

Učenci se bodo naučili in spoznali pri tem izbirnem predmetu:

spoznavajo načine sporazumevanja in jezik kot eno od sredstev sporazumevanja,
oblikujejo zavest o sebi kot posamezniku in kot pripadniku skupnosti, tako družbene kot nacionalne/etnične in mednarodne skupnosti in ob tem razvijajo in krepijo lastne kulturne vrednote,
spoznavajo in si uzaveščajo razlike med ljudmi, družbenimi in nacionalnimi skupnostmi, vrednotami in stališči ter se učijo spoštovati in ceniti to različnost,
širijo svoje sporazumevalne sposobnosti prek meja materinščine in v medkulturnem okolju,
spoznavajo značilnosti, kulture in dosežke dežel, v katerih se govori nemščina,
krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju ter razvijajo sposobnosti za pridobivanje znanja in spretnosti,
razvijajo svoje spoznavne sposobnosti višje ravni, to je analize, sinteze, presojanja in vrednotenja za rabo informacij v novih okoliščinah,
razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju in občutek estetske vrednote,
spoznavajo, da so odgovorni za svoje učenje in znanje in prevzemajo del odgovornosti zanj,
učijo se spoznavati svoje občutke in čustva ter občutke in čustva drugih ter se nanje ustrezno odzivati,
razvijajo sposobnosti kvalitetne medsebojne komunikacije in obvladovanja nesoglasij,
razvijajo sposobnosti dela v skupini, medsebojnega sodelovanja in podpore,
razvijajo sposobnost telesnega odzivanja na besedne in nebesedne pobude,
oblikujejo osebne cilje učenja, spoznavajo in kritično ovrednotijo svoje dosežke ter si prizadevajo za izboljšanje svojega znanja,
oblikujejo splošne kulturne in izobrazbene vrednote.

Vsak učenec si v posameznem ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 24. 7. 2024, 23:01 |