Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Matematična delavnica I

Izberejo lahko učenci 7. razreda
Število ur 35 - 1 ura tedensko
Učiteljica Petra Šuman

Matematična delavnica I je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku.

Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Razvijajo prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Učenec se bo pri tem predmetu naučil in seznanil z naslednjimi sklopi:

Logika

z premislekom zna rešiti logične besedilne naloge,
rešiti naloge s pomočjo grafične ali diagramske ponazoritve,
rešiti razvedrilne naloge, ki temeljijo na interpretaciji teksta.

Štetje

uporabi pri preštevanju pravilo vsote oz. produkta,
opisati graf,
ponazoriti kombinatorično situacijo z grafom in spretno prešteti veje,
sistematično izpisati razporeditve in izbore objektov ter jih povezati z drevesi oz. z pravilom produkta.

Nenavadna aritmetika

poznavanje rimskega zapisa,
kreativno uporabljanje različne vrste zapisov števil,
spoznavanje manj znanih pisnih računskih algoritmov,
ustvarjalno razmišljanje o običajnih algoritmih,
računanje z ostanki pri deljenju,
uporabljanje pravila prirejanja števil.

Tlakovanje

tlakovanje ravnine,
osnovna načela tlakovanja,
uporaba simetrije,
utemeljitev določenih lastnosti likov pri tlakovanju.

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev.

Vsak učenec lahko obiskuje delavnico za osmi in deveti razred tudi če ni bil udeležen v predhodni matematični delavnici.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 25. 7. 2024, 0:15 |