Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Učbeniški sklad
Adobe Acrobat dokument Domače branje (seznam)
Adobe Acrobat dokument Cankarjevo tekmovanje
Šolske potrebščine 2024/25
COBISS+
Šolska knjižnica

Telefonska številka 02 729 57 57
E-pošta

Adobe Acrobat dokument Urnik šolske knjižnice 2023/2024
Adobe Acrobat dokument Knjižnični red za učence

Šolska knjižnica deluje v kurikulu kot celota. S knjižničnimi storitvami omogoča in podpira učenje in poučevanje, s programom knjižnično informacijsko znanje pa učence navaja na samostojno učenje. Šolska knjižnica predstavlja odprto informacijsko učno okolje, ki omogoča:

učenje in poučevanje ter fleksibilno prilagajanje potrebam posameznika in skupin,
razvijanje metod poučevanja in učenja (sodelovalno učenje, projektno in raziskovalno učenje, reševanje problemov, timsko poučevanje ...),
medkulturnost z vsebino knjižnične zbirke in njeno dostopnostjo (dostopna je vsem učencem ne glede na starost, jezik, kulturo, vključno z učenci s posebnimi potrebami),
skupno doseganje ciljev: ciljev posameznih predmetov in ciljev kroskurikularne teme,
upravljanje z informacijami,
seznanjanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
razvijanje pismenosti, še posebej branja, pisanja in razvijanje bralne kulture,
sodelovanje s starši, splošno knjižnico in drugimi dejavniki zunaj šolskega okolja.

Šolska knjižnica s svojimi storitvami in programom knjižničnega informacijskega znanja pri učencih razvija ključne kompetence:

sporazumevanje v maternem jeziku,
sporazumevanje v tujem jeziku,
matematično kompetenco ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
digitalno pismenost,
učenje učenja,
socialne in državljanske kompetence,
samoiniciativnost in podjetnost,
kulturno zavest in izražanje.

Naša šolska knjižnica je polnopravna članica sistema Cobiss. Vse delo v knjižnici poteka preko računalnika: katalogizacija novega knjižničnega gradiva, izposoja, opomini, inventura ... Vsi učenci so uporabniki knjižnice in si lahko izposodijo knjižnično gradivo za 14 dni, nato pa si ga lahko podaljšajo, če ga še nekaj časa potrebujejo (domače branje, govorni nastopi, tekmovanja, referati, seminarske naloge ...). Neknjižnega gradiva na dom ne izposojamo. V preteklih šolskih letih smo kupili kar veliko novih knjig, tako da bodo učenci prav gotovo našli kaj po svoji izbiri. Pri nabavi bomo veliko pozornosti namenili vsem trem VIO, saj imamo znotraj vseh pridne bralce.

Učenci od 1. do 5. razreda prihajajo v knjižnico po urniku skupaj z razredničarko. Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo v knjižnico samostojno v času, ko je knjižnica odprta. Urnik knjižnice je izobešen na vratih knjižnice.

Sedmošolci bodo ponovno obiskali Knjižnico Lenart v okviru projekta Rastem s knjigo, saj jim bodo tam pripravili program Kaj mi ponuja knjižnica, ki obsega osnovne informacije o splošni knjižnici, predstavitev knjižnice kot informacijsko-izobraževalnega prostora ter kot prostora branja. Na obisku jim bodo podrobneje predstavili izbrano knjigo projekta Modri otok, ki jo se napisala slovenska pisateljica Irena Androjna. Njen knjižni prvenec bodo v dar dobili vsi sedmošolci.

Knjižničarka: Mateja Karneža

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 6:21 |