kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Strategije za zmanjševanje nasilja

V projekt so vključeni vsi učenci in zaposleni na šoli z namenom, da se ustvari oziroma vzdržuje prijetna klima oz. vzdušje, kjer se vsi udeleženi počutijo varne in sprejete. Ker so konflikti in nesoglasja stalnica v naših življenjih, je potrebno, da se vsi naučimo sprejemljivih ravnanj v konfliktih situacijah.

V letošnjem letu smo dejavnosti in cilje razdelili po vzgojno-izobraževalnih obdobjih:

V I. VIO so učitelji stalno prisotni v razredih, otroke spremljajo tudi na malico in kosilo, na šolski avtobus, otrokom je omogočeno varstvo ali podaljšano bivanje. Tudi v času odmorov so prisotni dežurni učitelji. S projektom V krogu pri otrocih razvijajo pozitivne medsebojne odnose, skupaj rešujejo sprotne težave, z raznimi vizualnimi prikazi in izobešenimi razrednimi pravili se otroci učijo pravilnega ravnanja, medsebojne pomoči, prijaznosti in nenasilnega ravnanja. Učitelji posredujejo v primerih, ko otroci ne zmorejo preseči čustvenega okvirja in ravnati razumsko, tako da jih pozovejo k umirjenemu razmisleku in nato pogovoru. Učitelji s svojim zgledom delujejo na otroke, ki tako ponotranjajo nenasilno reševanje konfliktov.
V II. VIO so učitelji prav tako večino časa pri otrocih, vendar otroci lahko že samostojno prihajajo v šolo in iz nje, sami hodijo na šolski avtobus, samostojno malicajo ali kosijo. Kljub temu da je zmeraj v bližini dežurni učitelj, morajo biti otroci že bolj samostojni in suvereni pri svojih odločitvah. Na razrednih urah po potrebi spoznavajo svoje pravice, ki so omejene s pravicami drugih, in tudi dolžnosti. Preko raznih vsebin z učitelji spoznavajo načine reševanja konfliktov in tako širijo svoj moralni čut in čut za pravičnost.
V III. VIO imajo učenci že izoblikovano osebnost in načine ravnanja v konfliktnih situacijah, prav tako je že vzpostavljena razredna klima, kljub vsemu pa po potrebi (predvsem zaradi obdobja najstništva in s tem povezanega uporništva) razredniki in drugi učitelji vodijo pogovore, debate, delavnice, s pomočjo katerih skušajo učence usmeriti na pravo pot strpnosti, spoštovanja in pozitivnega sodelovanja.

V vseh razredih imajo posebno vlogo pri strategiji za zmanjševanje nasilja sorazredniki, ki ob razrednikih skrbijo za razredno klimo. Prav tako je na voljo svetovalna delavka, ki učence še bolje seznani z raznimi tehnikami nenasilne komunikacije.

Vsi zaposleni smo s svojim vedenjem vzor, zato skrbimo za dobre medsebojne odnose in dosledno obravnavanje nasilnega ravnanja.

Vodja projekta: Zdenka Ekselenski

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | ponedeljek, 13. 07. 2020, 6:48