kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Strategije za zmanjševanje nasilja

V letošnjem šolskem letu bomo ob že ustaljenih strategijah za zmanjševanje in preprečevanje nasilja določili tudi prioritetne in konkretne cilje, ki jih želimo doseči s svojim ravnanjem. V projekt so vključeni vsi učenci in zaposleni na šoli z namenom, da se ustvari oziroma vzdržuje prijetna klima oz. vzdušje, kjer se vsi udeleženi počutijo varne in sprejete.

Cilji projekta:

Vsi udeleženi v vzgojno-izobraževalnem procesu:
spoštujejo pravice drugih in izpolnjujejo svoje dolžnosti,
se držijo dogovorov in ravnajo v skladu z oblikovanimi pravili,
konflikte rešujejo z ustreznimi nenasilnimi pristopi,
oblikujejo in ponotranijo vrednote, kot so; strpnost, tolerantnost, prijaznost, vljudnost,
razvijajo in redno izvajajo dejavnost za umirjanje, sproščanje, razbremenitev,
uporabljajo pogovor kot najmočnejše sredstvo proti nasilnemu ravnanju.

Naloge:

seznanitev učencev, učiteljev in staršev s prioritetnimi cilji,
dopolnitev načrta dejavnosti in nalog s predlogi učencev, učiteljev in staršev (na razredni uri, konferenci in roditeljskem sestanku).
Naloge oddelčne skupnosti:
oblikovanje razrednih pravil,
navajanje na nenasilno reševanje konfliktov in uporabo mediacije in drugih tehnik,
navajanje na obvladovanje impulzivnega ravnanja,
oblikovanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
Naloge učiteljev:
nična toleranca do nasilja,
takojšnja obravnava vsakega prekrška,
zahtevanje odgovornosti kršitelja za storjeno nasilno dejanje,
navajanje na spoštljivo in vljudno ravnanje do ljudi in lastnine s pozitivnim zgledom.
Naloge šolske svetovalne službe:
uvajanje znanj mediativnih tehnik med učitelje in učence,
oblikovanje kotička za umirjanje in pogovor,
preventivne dejavnosti in delavnice za zmanjšanje nasilja.
Naloge šolske knjižnice:
spodbujanje bralne kulture na teme nasilja, drugačnosti, strpnosti, prijateljstva itd. (priporočanje knjižnega gradiva).

Vodja projekta: Zdenka Ekselenski

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | sobota, 21. 09. 2019, 16:03