Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
NA-MA POTI


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo:
https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Projekt poteka že četrto leto.

V šolskem letu 2020/2021 bomo v pouk aktivneje vpeljevali 2. in 3. gradnik matematične in naravoslovne pismenosti ter pripadajoče podgradnike. V ta namen je na OŠ Voličina ustanovljen projektni tim, ki sodeluje pri projektu. Člani tima bodo:
vabljeni na izobraževanje za uvajanje 3. gradnika NP in MAT pismenosti,
v obdobju od septembra 2020 do konca januarja 2021 bodo preizkusili 2 primera za 1. in 2. gradnik; zapisali povratno informacijo v predlogo in oddali v spletno učilnico,
v obdobju od februarja 2021 do konca šolskega leta 2020/2021 bodo preizkusili 2 primera za 1. + 2. gradnik; zapisali povratno informacijo v predlogo in oddali v spletno učilnico,
vabljeni na druga izobraževanja za člane PT,
povezani z drugimi šolami,
vabljeni na delovna srečanja na VIZ (OŠ Voličina).

Glede na analizo stanja bomo v pouk postopoma in sistematično vnašali gradnike za izbrano vrsto pismenosti. Gradnike razvijajo razvojne šole.

Vodja projekta: Janja Horvat

© 2004-2021 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 17. 09. 2021, 14:24