kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Organiziranost

Na naslednjih straneh je predstavljena organiziranost naše šole.

Kontaktni podatki

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Strateško načrtovanje
Prednostne naloge
Razvojni načrt
Delovne konference
Program dela
Upravljanje šole
Šolski okoliš
Svet staršev
Strokovni organi šole
Šolska svetovalna služba
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Fotokopiranje
Sodelovanje z okoljem
Strateško načrtovanje

Izhaja iz poslanstva, ki izpostavlja cilje in potrebe za uresničevanje vizije.

Ena najpomembnejših nalog vodje v šoli je skrb za razvoj sodelavcev. Razvoj posameznika poteka kot organski del skupnih prizadevanj za večjo kvaliteto šole in in odnosov v njej - kot uresničevanje vizije sistematičnega osebnega in poklicnega razvoja slehernega posameznika.
Pouk bo potekal tako, da bo uresničeval zahteve prenovljenih učnih načrtov in pripravljal učence na nadaljnje šolanje. Strokovni delavci šole bodo v vsakem učencu posebej iskali njegove sposobnosti in jih razvijati. Delo strokovnih delavcev bo timsko
Učenci in učitelji bodo razvijali pozitivno samopodobo, čustveno inteligenco, radovednost, zdravo ambicioznost in urili socialne spretnosti.
Udeležencem izobraževanja bo šola zagotavljala osnovne potrebe (fiziološke, po varnosti, pripadnosti in sprejetosti), da se bodo lahko posvetili delu za zadovoljevanje višjih potreb (samospoštovanje, samopotrjevanje).
Z odnosom do staršev bo šola le-te vpela v svoje delo in v njih našla sooblikovalce dodatnega programa ter pri njih našla zaveznike pri svojem predvsem vzgojnem delu.
Vodstvo šole si bo prizadevalo, da izboljša materialne pogoje.

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | sobota, 21. 09. 2019, 16:02